home66437159 Financial Statement Analysis
personperson_add
66437159 Financial Statement Analysis

ผู้สอน
person
เนตรดาว ชัยเขต
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
66437159 Financial Statement Analysis

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36381

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิเคราะห์งบการเงิน แนวคิดในการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อการวางแผนทางการเงิน การวิเคราะห์และการประเมินข้อมูลขั้นสูงของข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาต่อการวิเคราะห์ทางการเงิน การประเมินจุดอ่อนของข้อมูลและข้อจำกัดของงบการเงิน ประโยชน์จากรายงานของผู้สอบบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน การประเมินผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่มีต่อการวางแผนทางการเงิน Financial statements analysis and concepts in analyzing financial statements for financial planning, analysis and evaluation of advanced financial information and other relevant information, assessment of effect of changes in prices on financial analysis, assessment of data and financial statements limitations, usefulness of auditor’s report and notes of financial statements, and assessment of accounting policies on financial planning


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)