homeEN17403 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
personperson_add
EN17403 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

ผู้สอน
person
ทองปาน ปริวัตร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
EN17403 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36485

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

วัฎจักรของการพัฒนาโปรแกรม วิเคราะห์และประเมินถึงความต้องการ โครงสร้างของการออกแบบ ซอฟต์แวร์ การพัฒนา การนำไปใช้และการบำรุงรักษา ซอฟต์แวร์ การนำซอฟต์แวร์กลับมาใช้ คู่มือและเอกสารประกอบการใช้ และการจัดการโครงสร้างการพัฒนาซอฟต์แวร์

          Cycle of application development Analyze and assess the needs The structure of software design, development, implementation and maintenance of software navigation software re-use. Manuals and documentation The structure and management of software development.


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)