homeEN17403 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
person
EN17403 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

ผู้สอน
person
ทองปาน ปริวัตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
EN17403 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

หมายเลขของวิชา (Class ID)
36485

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

วัฎจักรของการพัฒนาโปรแกรม วิเคราะห์และประเมินถึงความต้องการ โครงสร้างของการออกแบบ ซอฟต์แวร์ การพัฒนา การนำไปใช้และการบำรุงรักษา ซอฟต์แวร์ การนำซอฟต์แวร์กลับมาใช้ คู่มือและเอกสารประกอบการใช้ และการจัดการโครงสร้างการพัฒนาซอฟต์แวร์

          Cycle of application development Analyze and assess the needs The structure of software design, development, implementation and maintenance of software navigation software re-use. Manuals and documentation The structure and management of software development.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)