home993-172 Social Engagement in Crisis
person
993-172 Social Engagement in Crisis

ผู้สอน
จิตรลดา พิริยศาสน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
993-172 Social Engagement in Crisis

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
36550

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

993-172 Social Engagement in Crisis

Course Description :     

  แนวคิดและหลักการของการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น การช่วยเหลือบุคคลอื่นที่อยู่ในภาวะวิกฤติและ

  ฉุกเฉิน ฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ บำเพ็ญประโยชน์กับผู้อื่นโดยใช้หลักการการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นและการช่วยเหลือบุคคลที่อยู่ในภาวะวิกฤติและฉุกเฉิน

  Concepts and principles of basic life support and first aids for individuals face with crisis and emergency; demonstrate of basic life support; applied the concepts of basic life support and first aids in a social engagement project


  ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
  เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
  สนับสนุนโดย
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
  กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
  มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)