home478-201 Introduction to tourism Industry
personperson_add
478-201 Introduction to tourism Industry

ผู้สอน
person
Duangtida Pattano
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 16 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
478-201 Introduction to tourism Industry

หมายเลขของวิชา (Class ID)
36631

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา Course Description
ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและองค์ประกอบหลักของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ชนิดของนักท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว รูปแบบของการท่องเที่ยว  วิธีการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว การจัดทำรายการนำเที่ยว กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การพิจารณาผลกระทบของการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)