home5/3-2562
personperson_add
5/3-2562

ผู้สอน
นาย วิชญ์วิสิฐ เขียวสอาด
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
5/3-2562

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36661

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม ประวัติของภาษาซี ขั้นตอนการพัฒนา โปรแกรมภาษาซี โครงสร้างของโปรแกรมภาษาซี ความหมายสัญลักษณ์รูปภาพของโฟลวชาร์ ตัวแปรและชนิดของข้อมูล การใช้คำสั่งและรูปแบบ printf( ) , scanf( ) เครื่องหมายการดำเนินการในภาษาซี ฟังก์ชันใช้ในการรับและแสดงข้อมูล ฟังก์ชัน if ทางเลือกเดียวฟังก์ชัน if สองทางเลือก ฟังก์ชัน if หลายทางเลือก ฟังก์ชัน switch ฟังก์ชัน goto ฟังก์ชันwhile ฟังก์ชัน do while ฟังก์ชัน for ฟังก์ชัน break ฟังก์ชัน continue การเขียนโปรแกรมด้วยฟังก์ชันวนรอบการทำงาน ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี

              เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี 

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)