homeการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ITEC2403 Computer Maintenance 101 1/2562
personperson_add
การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ITEC2403 Computer Maintenance 101 1/2562

ผู้สอน
อาจารย์ ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ITEC2403 Computer Maintenance 101 1/2562

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36677

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง สื่อบันทึกข้อมูล ความหมายหน้าที่และความสำคัญของระบบปฏิบัติการ ประเภทของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ การเลือกใช้และติดตั้งระบบปฏิบัติการต่างๆ การใช้โปรแกรมอรรถะประโยชน์ การตรวจและกำจัดไวรัส การสำรองและป้องกันความเสียหายข้อมูล การกู้คืนข้อมูล การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)