homeการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ITEC2403 Computer Maintenance 101 1/2562
person
การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ITEC2403 Computer Maintenance 101 1/2562

ผู้สอน
อาจารย์ ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ITEC2403 Computer Maintenance 101 1/2562

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
36677

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คำอธิบายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง สื่อบันทึกข้อมูล ความหมายหน้าที่และความสำคัญของระบบปฏิบัติการ ประเภทของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ การเลือกใช้และติดตั้งระบบปฏิบัติการต่างๆ การใช้โปรแกรมอรรถะประโยชน์ การตรวจและกำจัดไวรัส การสำรองและป้องกันความเสียหายข้อมูล การกู้คืนข้อมูล การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)