homeวิชาวิทยาศาสตร์ 1 ปีการศึกษา 2562
personperson_add
วิชาวิทยาศาสตร์ 1 ปีการศึกษา 2562

ผู้สอน
นาย เดชมณี เนาวโรจน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ 1 ปีการศึกษา 2562

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36715

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์ 1 รหัสวิชา ว21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)