homeวิชาวิทยาศาสตร์ 6 : 2562
personperson_add
วิชาวิทยาศาสตร์ 6 : 2562

ผู้สอน
เดชมณี เนาวโรจน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ 6 : 2562

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36785

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์ 6 iรหัสวิชา ว23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 3 ชม./สัปห์ดา จำนวน 1.5 หน่วยการเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)