30702201 วิชาจรรยาบรรณและกฎหมายทางวิชาชีพ สาขาวิชาตอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาจรรยาบรรณและกฎหมายทางวิชาชีพ