เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

30702201 วิชาจรรยาบรรณและกฎหมายทางวิชาชีพ สาขาวิชาตอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาจรรยาบรรณและกฎหมายทางวิชาชีพ