30702201 วิชาจรรยาบรรณและกฎหมายทางวิชาชีพ สาขาวิชาตอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาจรรยาบรรณและกฎหมายทางวิชาชีพ