GISงานพัฒนาสังคม

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาการประยุกต์ใช้GISสำหรับงานพัฒนาสังคม

เป็นวิชาเอกเลือกสำหรับนิสิตชั้นปีที่3-4

สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์

เลือกเรียน