เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

GISงานพัฒนาสังคม

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชาการประยุกต์ใช้GISสำหรับงานพัฒนาสังคม

เป็นวิชาเอกเลือกสำหรับนิสิตชั้นปีที่3-4

สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์

เลือกเรียน