homeGISงานพัฒนาสังคม
personperson_add
GISงานพัฒนาสังคม

ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ อมรากุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
GISงานพัฒนาสังคม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3708

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาการประยุกต์ใช้GISสำหรับงานพัฒนาสังคม

เป็นวิชาเอกเลือกสำหรับนิสิตชั้นปีที่3-4

สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์

เลือกเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)