นักเรียนชั้น ม.5/3 ม.5/4 ม.5/5

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน