homeสนุกกับวิทยาศาสตร์
personperson_add
สนุกกับวิทยาศาสตร์

ผู้สอน
นางสาว วีนัส นาคนิ่ม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สนุกกับวิทยาศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
37145

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาคุณสมบัติต่างๆของสารบริสุทธิ์และสารผสม โดยเปรียบเทียบ จุดเดือด จุดหลอมเหลว ความหนาแน่น อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง อะตอม ธาตุ และสารประกอบได้ ทั้งนี้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ได้ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)