homeการนิเทศเรื่อง การวัดผลในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา
personperson_add
การนิเทศเรื่อง การวัดผลในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา

ผู้สอน
นาย รัชภูมิ สมสมัย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การนิเทศเรื่อง การวัดผลในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
37166

สถานศึกษา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

การนิเทศเรื่องการวัดผลในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้สนใจเรื่องการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนได้มีแนวทางการนิเทศ มีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เอกสารประกอบการเรียนมีทั้งหมด 12 เรื่อง ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้เรียบเรียง และอธิบายถึงขั้นตอนการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนจากเอกสาร หนังสือ ตำราของนักการศึกษาหลาย ๆ ท่าน รวมทั้งประสบการณ์จากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการนิเทศ และการเป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านและทำความเข้าใจ และที่สำคัญสามารถนำไปสู่กระบวนการออกแบบการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)