homeการวัดผลในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา
person
การวัดผลในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา

ผู้สอน
นาย รัชภูมิ สมสมัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
การวัดผลในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
37166

สถานศึกษา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

คำอธิบายวิชา

รายวิชาเรื่องการวัดผลในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้สนใจเรื่องการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนได้มีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เอกสารประกอบการเรียนมีทั้งหมด 12 เรื่อง ทั้งนี้ผู้สอนได้เรียบเรียง และอธิบายถึงขั้นตอนการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนจากเอกสาร หนังสือ ตำราของนักการศึกษาหลาย ๆ ท่าน รวมทั้งประสบการณ์จากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการนิเทศ และการเป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านและทำความเข้าใจ และที่สำคัญสามารถนำไปสู่กระบวนการออกแบบการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)