homeศท0033602 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
person
ศท0033602 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

ผู้สอน
นาย พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 20 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศท0033602 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
37180

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ลักการ ความสำคัญของการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้เร็วและมีประสิทธิภาพ ประเมินสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณ ใช้และจัดการสารสนเทศได้ตรงและสร้างสรรค์ ประยุกต์ความเข้าใจเชิงจริยธรรมและเชิงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงสารสนเทศ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)