home857-301 Food Industry Processing and Engineering 2
person
857-301 Food Industry Processing and Engineering 2

ผู้สอน
person
บุษวรรณ หิรัญวรชาติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
857-301 Food Industry Processing and Engineering 2

หมายเลขของวิชา (Class ID)
37192

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิศวกรรมและกระบวนการแปรรูปอาหาร 2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)