เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

CHI2301 การอ่านภาษาจีน 1 (เอกอังกฤษโทจีน)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 


แนวการสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปี53

รหัสวิชา  CHI2301                                                                                                     หน่วยกิต  3(2-2-5)

ชื่อวิชา    การอ่านภาษาจีน 

ผู้สอน  อ.จีรนันท์  แสงศรีจันทร์

โทรศัพท์(ภาควิชา)  02-1601299

FB:  Chinese Suansunandha (Jeeranan - Jina Laoshi)

คำอธิบายราชวิชา             

 การอ่านงานเขียนขนาดสั้นประเภทต่างๆ ประกาศ อนุเฉท การบรรยายเรียงความอย่างง่าย จดหมายและบทความขนาดสั้น ฝึกความเร็วในการอ่านและเทคนิคการอ่าน เทคนิคการหาความหมายของคำศัพท์ การจับใจความสำคัญและวัตถุประสงค์ของผู้เขียน