ทดลองสอนด้วย classstart (2537)

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สำหรับทดลองสอน classstart