homeทดลองสอนด้ย classstart (2555)
person
ทดลองสอนด้ย classstart (2555)

ผู้สอน
person
นางสาว พลอยไพลิน เชื้อคำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ทดลองสอนด้ย classstart (2555)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3751

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ทดสอบ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)