home993-502 จิตวิทยาพัฒนาการ
personperson_add
993-502 จิตวิทยาพัฒนาการ

ผู้สอน
person
พาตีเมาะ นิมา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
993-502 จิตวิทยาพัฒนาการ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
37523

สถานศึกษา
คณะพยาบาลศาสสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

คำอธิบายชั้นเรียน

จิตวิทยาทั่วไป การพัฒนาการตามวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยผู้สูงอายุ ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ พฤติกรรม และการปรับตัวของมนุษย์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)