home993-502 จิตวิทยาพัฒนาการ
person
993-502 จิตวิทยาพัฒนาการ

ผู้สอน
person
พาตีเมาะ นิมา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 14 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
993-502 จิตวิทยาพัฒนาการ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
37523

สถานศึกษา
คณะพยาบาลศาสสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

คำอธิบายวิชา

จิตวิทยาทั่วไป การพัฒนาการตามวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยผู้สูงอายุ ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ พฤติกรรม และการปรับตัวของมนุษย์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)