homeเคมี 4 เรื่อง สมดุลเคมี และกรดเบส (หลักสูตร ปรับปรุง 60)
personperson_add
เคมี 4 เรื่อง สมดุลเคมี และกรดเบส (หลักสูตร ปรับปรุง 60)

ผู้สอน
คมสัน ก้อนเพชร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เคมี 4 เรื่อง สมดุลเคมี และกรดเบส (หลักสูตร ปรับปรุง 60)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
37750

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง สมดุลเคมี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)