homeวิชาเคมี4 รหัส ว33224 ภาคเรียนที่1/2562
personperson_add
วิชาเคมี4 รหัส ว33224 ภาคเรียนที่1/2562

ผู้สอน
person
นาย ประชา จันทร์มั่น
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาเคมี4 รหัส ว33224 ภาคเรียนที่1/2562

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
37843

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาสารละลายกรด เบส สมบัติบางประการของสารละลายกรด สารละลายเบสและสารละลายเกลือได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)