homeภาษาไทย
personperson_add
ภาษาไทย

ผู้สอน
Kru วารุณี บุญชู
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
37859

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัสวิชา ท 21101 ภาษาไทย 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1

คำอธิบายรายวิชา

      ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง  สรุปใจความสำคัญ   ระบุเหตุผลจากเรื่องที่อ่าน อธิบายคำ เปรียบเทียบ  ตีความคำยากในเอกสารวิชาการ  คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  เขียนสื่อสาร บรรยาย เรียงความ ย่อความ พูดสรุปใจความสำคัญ พูดแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์  เล่าเรื่องย่อ  อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย  การสร้างคำประสม  คำซ้ำ  คำซ้อน  คำพ้อง   คำราชาศัพท์  วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค  สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน  วิเคราะห์และอธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน 

      โดยใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการอ่านคิดวิเคราะห์  การสืบค้นความรู้  การจดบันทึก ใช้ความสามารถในการคิด การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การลงความคิดเห็น การตีความ การสรุปความ ฝึกทักษะการอ่านและการเขียน การฟังการดูและการพูด เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการเรียนรู้ ใช้ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นให้เข้าใจตรงกัน เห็นคุณค่าของภาษาไทย 

เพื่อให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด เห็นคุณค่าภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาคภูมิใจในภาษาไทย และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์ในชีวิต

รหัสตัวชี้วัด

      ท 1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5

      ท 2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/9

      ท 3.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3

      ท 4.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4

      ท 5.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3

รวม 21 ตัวชี้วัด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)