homeคณิตศาสตร์พื้นฐาน​ ค23102
personperson_add
คณิตศาสตร์พื้นฐาน​ ค23102

ผู้สอน
person
มะติกา สุธาบุญ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์พื้นฐาน​ ค23102

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
37860

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การสืบค้น วิเคราะห์ และการปฏิบัติการ เกี่ยวกับ อสมการ คำตอบและกราฟแสดงคำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สถิติ การกำหนดประเด็น การเขียนข้อคำถาม การกำหนดวิธีศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูลการนำเสนอข้อมูล การหาค่ากลางของข้อมูล การเลือกใช้ค่ากลางของข้อมูล การอ่าน การแปลความหมาย การการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้ข้อมูลสารสนเทศ ความน่าจะเป็น การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ การหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ การนำไปใช้การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับตรีโกณมิติ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)