homeทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
personperson_add
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ผู้สอน
นางสาว นันท์นภัส ช่างพูด
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
37861

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา ค้นคว้า และทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ๑๓ ทักษะ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงานและสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการทำโครงงานวิทยาศาตร์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)