homeส13101 ( 1/2562 )
person
ส13101 ( 1/2562 )

ผู้สอน
นาง ซอฟีเย๊าะ หลีมานัน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ส13101 ( 1/2562 )

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
37866

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักเรียนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)