พ12110 สุขศึกษาและพลศึกษา2 (1/2562)


ผู้สอน
นาย ประวิทย์ คงสี
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 4 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
พ12110 สุขศึกษาและพลศึกษา2 (1/2562)

รหัสวิชา
37869

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านทางงอ

คำอธิบายวิชา

ศึกษา อธิบาย ลักษณะ หน้าที่ และวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายนอก ระบุสมาชิกในครอบครัวและความรักความผูกพันที่มีต่อกัน บอกสิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจในตนเอง ลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง ทักษะในการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบ เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย ออกกำลังกาย เล่นเกมและปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นได้อย่างสนุกสนาน ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ บอกลักษณะและวิธีปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยกับตนเอง ระบุสิ่งที่ทำให้เกิดอันตรายและการป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้านและโรงเรียน อันตรายจากการเล่นและการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้าย เห็นคุณค่าของตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา มีทักษะในการดำเนินชีวิต รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน ชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา และการสร้างเสริมสุขภาพและการดำรงสุขภาพอย่างยั่งยืน การละเล่นในท้องถิ่นพระพุทธบาท และกีฬาพื้นบ้าน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books