ชั้น ม.4

สันติ พันธุ์ชัย

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

เตรียมตัวก่อนเรียนเคมี ต้องขยันและอดทน