ชั้น ม.4

คำอธิบายชั้นเรียน

เตรียมตัวก่อนเรียนเคมี ต้องขยันและอดทน