ห้องเรียนเพชรบรรหารฯ 1

ไชยพร แย้มมี

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนเพชรบรรหารฯ 1