ห้องเรียนเพชรบรรหารฯ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนเพชรบรรหารฯ 1