homeโปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอ รหัส 2204-2106 (2/2562)
person
โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอ รหัส 2204-2106 (2/2562)

ผู้สอน
นาย อัซมัน ดรอแม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอ รหัส 2204-2106 (2/2562)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
38016

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

2204-2106 โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอ ทฤษฎี 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง จำนวน 3 หน่วยกิต (2-2-3)

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้

  1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นงานนําเสนอ

  2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมนําเสนอ

  3. ผลิตชิ้นงาน และนําเสนอผลงาน

  4. มีคุณธรรม จริยธรรม และคำนิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบชิ้นงานนำเสนอ

  2. การออกแบบงานนําเสนอตามลักษณะงาน

  3. ผลิตชิ้นงานนาเสนอโดยใช้โปรแกรมนำเสนอ

คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นงานนําเสนอ การถ่ายทอดแนวความคิดสู่ชิ้นงานที่เป็น รูปธรรม (Story Board) การผลิตชิ้นงานนําเสนอ การใช้ภาษาการนําเสนอข้อมูล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)