homeคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ม.1/1 ปีการศึกษา 2/2562
personperson_add
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ม.1/1 ปีการศึกษา 2/2562

ผู้สอน
ธนพร คุ้มพ่วงมี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ม.1/1 ปีการศึกษา 2/2562

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
38022

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ในการป้อนข้อมูล แก้ไขข้อมูล จัดเก็บแฟ้มข้อมูลเอกสาร และการเรียกแฟ้มข้อมูลมาแก้ไข กำหนดรูปแบบเอกสาร พิมพ์เอกสาร สร้างตาราง ค้นหาและเปลี่ยนแปลงข้อความ ใช้คำสั่งพิเศษในการสั่งพิมพ์ การนำเสนอข้อมูล การจัดทำรูปแบบการนำเสนองาน มีการนำเสนองานด้วยวิธีการที่หลากหลายและเข้าใจง่าย เพื่อให้เกิดกระบวนการทางเทคโนโลยี เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และมีทักษะในการจัดทำเอกสารการคิดแก้ปัญหา การประมวลผลข้อมูล นำเสนอข้อมูล คิดวิเคราะห์ ออกแบบ แก้ปัญหา เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เกิดการประยุกต์ในการใช้โปรแกรมสำนักงานในการทำเอกสารและการนำเสนองานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ปลอดภัย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างสร้างสรรค์

  1. บอกความสำคัญ หน้าที่ และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  2. จัดการแฟ้มข้อมูลได้
  3. จัดรูปแบบอักษรให้เหมาะสมกับงานได้
  4. จัดรูปแบบหน้าเอกสารให้เหมาะสมกับงานได้
  5. แทรกรูปภาพ รูปร่าง และตกแต่งได้
  6. สร้างและตกแต่งตารางได้
  7. จัดรูปแบบการนำเสนองานได้อย่างเหมาะสม
  8. ใส่เอฟเฟคในการนำเสนองานได้
  9. แทรกวีดิโอในการนำเสนองานได้อย่างเหมาะสม
  10. ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการนำเสนอข้อมูลที่หลากหลาย

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)