home38153 โปรแกรมตารางงาน ปวช1/3 คอมพิวเตอร์ (2/62)
person
38153 โปรแกรมตารางงาน ปวช1/3 คอมพิวเตอร์ (2/62)

ผู้สอน
Arunee Meesad
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
38153 โปรแกรมตารางงาน ปวช1/3 คอมพิวเตอร์ (2/62)

หมายเลขของวิชา (Class ID)
38153

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานของโปรแกรมตารางคำนวณการป้อนและจัดเก็บข้อมูลการแก้ไขและตกแต่งข้อมูลการสร้างตารางข้อมูลการใช้สูตรและฟังก์ชั่นในการคำนวณการพยากรณ์ข้อมูลการเรียงลำดับการสรุปและนำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิและตารางวิเคราะห์ข้อมูล (Pivot Table)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)