home38153 โปรแกรมตารางงาน ปวช1/3 คอมพิวเตอร์ (2/62)
personperson_add
38153 โปรแกรมตารางงาน ปวช1/3 คอมพิวเตอร์ (2/62)

ผู้สอน
Arunee Meesad
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
38153 โปรแกรมตารางงาน ปวช1/3 คอมพิวเตอร์ (2/62)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
38153

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานของโปรแกรมตารางคำนวณการป้อนและจัดเก็บข้อมูลการแก้ไขและตกแต่งข้อมูลการสร้างตารางข้อมูลการใช้สูตรและฟังก์ชั่นในการคำนวณการพยากรณ์ข้อมูลการเรียงลำดับการสรุปและนำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิและตารางวิเคราะห์ข้อมูล (Pivot Table)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)