homeชีววิทยา เพิ่มเติมเล่ม 1 เทอม 2 ปีการศึกษา 2562
person
ชีววิทยา เพิ่มเติมเล่ม 1 เทอม 2 ปีการศึกษา 2562

ผู้สอน
นางสาว ฉัตรแก้ว พรหมมา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชีววิทยา เพิ่มเติมเล่ม 1 เทอม 2 ปีการศึกษา 2562

หมายเลขของวิชา (Class ID)
38390

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา
            ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะที่สําคัญของสิ่งมีชีวิต การใช้ความรู้และกระบวนการทางชีววิทยาที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และ

สิ่งแวดล้อม การศึกษาชีววิทยาโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และการนําความรู้เกี่ยวกับชีววิทยามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ศึกษา โครงสร้างและหน้าที่ของสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม และนิวเคลียสที่ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ การสื่อสารระหว่างเซลล์ การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์ และการชราภาพของเซลล์ โครงสร้างและการทํางานของระบบย่อยอาหารในร่างกายของสัตว์และมนุษย์ การสลายสารอาหารระดับเซลล์เพื่อให้ได้พลังงานในรูปของ ATP โครงสร้างและการทํางานของระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์และมนุษย์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูลการสังเกต การวิเคราะห์การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเองมีจิตวิทยาศาสตร์จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)