homeETI 2101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (Sect.85) ... ภาคเรียนที่ 2/2562
personperson_add
ETI 2101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (Sect.85) ... ภาคเรียนที่ 2/2562

ผู้สอน
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ETI 2101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (Sect.85) ... ภาคเรียนที่ 2/2562

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
38472

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ETI 2101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

(Educational Innovation and Information Technology)

แนวคิด หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การออกแบบ การปฏิบัติ การสร้าง การนำไปใช้ การประเมิน และการปรับปรุงนวัตกรรม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)