homeวท 6001105 : ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(อังคาร-บ่าย-2-62-ปกติ)
person
วท 6001105 : ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(อังคาร-บ่าย-2-62-ปกติ)

ผู้สอน
อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
วท 6001105 : ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(อังคาร-บ่าย-2-62-ปกติ)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
38480

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความหมายและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการวิธีการทำงานและส่วนประกอบของระบบปฏิบัติการ หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ วิธีการและแนวทางของระบบหลายโปรแกรม การจ่ายงาน การจัดสรรหน่วยประมวลผล การบริหารและการจัดการหน่วยความจำ การจัดลำดับงานและการจัดสรรทรัพยากร การจัดการรับข้อมูลและการแสดงผลแนวคิดระบบปฏิบัติการแบบใหม่


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)