homeER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ # sec.56 # ค.61.ค.บ.5.1 # อังคาร 8.30 น.
personperson_add
ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ # sec.56 # ค.61.ค.บ.5.1 # อังคาร 8.30 น.

ผู้สอน
ทิพย์เกสร กำปนาท
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ # sec.56 # ค.61.ค.บ.5.1 # อังคาร 8.30 น.

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
38498

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ER 2101 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6) Learning Measurement and Evaluation ความหมาย ความสำคัญ หลักการและกระบวนการของการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ พฤติกรรมทางการศึกษา วิธีการสร้างและการใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด การประเมินผลตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินการปฏิบัติ สถิติเบื้องต้นที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ ปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การแปลความหมายจากการวัดและประเมินผล การนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)