homeระเบียบวิธีวิจัยทางโลจิสติกส์ (บธ 3008403) ภาคเรียน 2 /2562
personperson_add
ระเบียบวิธีวิจัยทางโลจิสติกส์ (บธ 3008403) ภาคเรียน 2 /2562

ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราวรรณ สมหวัง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระเบียบวิธีวิจัยทางโลจิสติกส์ (บธ 3008403) ภาคเรียน 2 /2562

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
38518

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความสำคัญของการวิจัยขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวิจัย การปฏิบัติการวิจัยโดยเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยการเลือกปัญหา การตั้งคำถามใน การวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์ การออกแบบการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่าง การตั้งสมมติฐานการวิจัย เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป และการเขียนรายงานผลการวิจัยกำหนด เพื่อสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในงานทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)