เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

GSP ม.1/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

ค21203         คณิตศาสตร์เพิ่มเติม   ชั้นปีที่ 1                                                                           

คำอธิบายรายวิชา  

               ศึกษาเรื่อง  ความรู้เบื้องต้นการใช้โปรแกรมGSP  การสร้างเรขาคณิตอย่างง่าย   การสร้างรูปเรขาคณิตพื้นฐาน  และการนำไปใช้   GSP เป็นการเรียน คณิตศาสตร์ โดยใช้สื่อผสมในการจัดการเรียนรู้  ให้นักเรียนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ปฏิบัติกับคอมพิวเตอร์  เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิด ได้ลงมือปฏิบัติ เห็นเป็นรูปธรรม  คาดการณ์ข้อเท็จจริงและหาคำตอบ สรุปองค์ความรู้ได้เร็วขึ้น  มีความสุขกับการเรียน เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนและนักเรียนเรียนรู้ ด้วยตนเอง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานโปรแกรม  GSP    (15 คะแนน)

2.  นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือพื้นฐานโปรแกรม  GSP  ได้   (15 คะแนน)  

3.  นักเรียนสามารถสร้างรูปเรขาคณิตพื้นฐาน  และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  (15 คะแนน)

4.  นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้โปรแกรม  GSP  (15 คะแนน)