homeส33103 สังคมศึกษา 601
personperson_add
ส33103 สังคมศึกษา 601

ผู้สอน
นาย จำรูญ ใจนวน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ส33103 สังคมศึกษา 601

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
38598

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาฯ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)