homeED 5501 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (06)
person
ED 5501 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (06)

ผู้สอน
ผศ.ดร. สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 25 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
ED 5501 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (06)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
38604

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ED 5501 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) Learning Measurement and Evaluation
ความหมาย ความสำคัญ และหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ ปฏิบัติการสร้างและใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวิเคราะห์คุณภาพภาพของเครื่องมือวัดผล การประเมนิผลตามสภาพจริง การประเมินผลจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินการปฏิบัติ สถิติเบื้องต้น ที่ใช้ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ โปรแกรมสำเร็จรูปและโปรแกรมประยุกต์สำหรับการ วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ การแปลความหมายผลการวัด และการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)