homeED 5501 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (06)
personperson_add
ED 5501 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (06)

ผู้สอน
ดร. เสาวภา ปัญจอริยะกุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ED 5501 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (06)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
38604

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ED 5501 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) Learning Measurement and Evaluation
ความหมาย ความสำคัญ และหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ ปฏิบัติการสร้างและใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวิเคราะห์คุณภาพภาพของเครื่องมือวัดผล การประเมนิผลตามสภาพจริง การประเมินผลจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินการปฏิบัติ สถิติเบื้องต้น ที่ใช้ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ โปรแกรมสำเร็จรูปและโปรแกรมประยุกต์สำหรับการ วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ การแปลความหมายผลการวัด และการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)