ภาษาไทยพื้นฐาน 5


ผู้สอน
นาย ปรัตถกร บวรกิตติเดชา
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 4 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาไทยพื้นฐาน 5

รหัสวิชา
38637

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

คำอธิบายวิชา
       ศึกษาความหมายของบทร้อยแก้ว ร้อยกรองที่ประกอบด้วยคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ คำที่มีอักษรนำคำที่มีตัวการันต์ อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน ข้อความที่เป็นการบรรยาย พรรณนา ข้อความที่มีความหมายโดยนัย งานเขียนประเภทโน้มน้าวจิตใจ ข่าวเหตุการณ์ประจำวัน เอกสารทางราชการ การเขียนสื่อสารเช่นคำขวัญ คำอวยพร ย่อความ เรียงความ จดหมาย ชนิดของคำได้แก่คำบุพบท คำสันธาน ประโยค ภาษาถิ่น ภาษาไทยมาตรฐาน คำราชาศัพท์ คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ กาพย์ยานี 11 สำนวนที่เป็นคำพังเพย สุภาษิต วรรณคดีวรรณกรรม นิทานพื้นบ้าน นิทานคติธรรม เพลงพื้นบ้านและบทอาขยาน

      โดยวิธีการอ่านออกเสียง อ่านบทร้อยกรอง อ่านจับใจความ จากสื่อต่างๆ บอกความหมายของคำที่อ่าน กาใช้พจนานุกรม การคัดลายมือ การเขียนสื่อสาร การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง เขียนแผนผังความคิด เขียนย่อความ เขียนเรียงความ เขียนจดหมาย การกรอกแบบรายการฝากเงิน ถอนเงิน ธนาณัติ แบบฝากพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากสื่อและมีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟังและการดูมี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books