เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3/4 รักการอ่าน (ครูสุเนตร วีระภัทร)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

               กิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่าน คิด วเคราะห์  และเขียนสื่อความ  ตลอดจนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน