3/4 รักการอ่าน (ครูสุเนตร วีระภัทร)

คำอธิบายชั้นเรียน

               กิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่าน คิด วเคราะห์  และเขียนสื่อความ  ตลอดจนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน