homeสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
person
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

ผู้สอน
นาย ชนินทร์ มหัทธนชัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

หมายเลขของวิชา (Class ID)
38651

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาความหมาย ความสำคัญของการสื่อสาร ทักษะการรู้สารสนเทศ วิธีการสืบค้นสารสนเทศจากแหล่ง สารสนเทศที่หลากหลายการวิเคราะห์เนื้อหา การประเมินคุณค่าสารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ การอ้างอิง และ การเขียนบรรณานุกรมที่ถูกต้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องและจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)