homeED 5501การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ # ป.บัณฑิต 62.04
personperson_add
ED 5501การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ # ป.บัณฑิต 62.04

ผู้สอน
ทิพย์เกสร กำปนาท
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ED 5501การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ # ป.บัณฑิต 62.04

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
38677

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ED 5501การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ความหมาย ความสำคัญ และหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ ปฏิบัติการสร้างและใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวัดผล การประเมินผลตามสภาพจริง การประเมินผลจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินการปฏิบัติ สถิติเบื้องต้นที่ใช้ในการวัดผลและ ประเมินผลการเรียนรู้ โปรแกรมสำเร็จรูปและโปรแกรมประยุกต์สำหรับการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ การแปลความหมายผล การวัดและการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)