homeED 5501การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ # ป.บัณฑิต 62.04
person
ED 5501การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ # ป.บัณฑิต 62.04

ผู้สอน
ทิพย์เกสร กำปนาท
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 13 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
ED 5501การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ # ป.บัณฑิต 62.04

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
38677

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ED 5501การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ความหมาย ความสำคัญ และหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ ปฏิบัติการสร้างและใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวัดผล การประเมินผลตามสภาพจริง การประเมินผลจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินการปฏิบัติ สถิติเบื้องต้นที่ใช้ในการวัดผลและ ประเมินผลการเรียนรู้ โปรแกรมสำเร็จรูปและโปรแกรมประยุกต์สำหรับการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ การแปลความหมายผล การวัดและการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)