home7361318 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บธ.602 (อังคาร)
person
7361318 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บธ.602 (อังคาร)

ผู้สอน
นิติพงษ์ ทนน้ำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
7361318 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บธ.602 (อังคาร)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
38702

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ตัวแบบธุรกิจของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีพื้นฐานและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการช้าระ เงินอิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์ทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในระบบอินเทอร์เน็ต การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ให้ประสบผลส้าเร็จ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)