เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ง 32101 งานบ้าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 - 5/17

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาวิชางานบ้าน  ขนมไทย  ดอกไม้ประดิษฐ์ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ