เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ม.5

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่่่อสาร  ชั้น  ม.5