homeโครงงานฐานวิจัย4/MEPปีการศึกษา2562
person
โครงงานฐานวิจัย4/MEPปีการศึกษา2562

ผู้สอน
นาง หนึ่งฤทัย ด่อล๊ะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 20 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
โครงงานฐานวิจัย4/MEPปีการศึกษา2562

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
38835

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

I 14201
การศึกษาเพื่อเรียนรู้ (Knowledge Inquiry) (โครงงานฐานวิจัย) รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เวลา 520 ชั่วโมงต่อปี ฝึกทักษะการสังเกต การรับรู้ การวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพแวดล้อมในชุมชนและปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในชุมชน ในประเด็นทุนทรัพยากร ทุนมนุษย์ ทุนวัฒนธรรม ทุนภูมิปัญญาและทุนเงินตรากำหนดให้(Knowledge Issue) การคิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นคว้าและแสวงหาความรู้ ตั้งประเด็นความรู้/คำถาม กำหนดขอบเขต ตั้งสมมติฐาน แสวงหาข้อมูล คำตอบ ตามจินตนาการ ตามความรู้และประสบการณ์ของตนหรือแหล่งศึกษาค้นคว้าใกล้ตัว ออกแบบ วางแผนรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลจากการสืบค้น จัดกระทำข้อมูลอย่างง่ายและสรุปประเด็นความรู้จากข้อคิดสำคัญ โดยใช้กระบวนการคิด การตั้งคำถาม/สอบถาม แสดงความคิดเห็น สืบค้นข้อมูลคำตอบ กระบวนการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้า แสวงหาความรู้ ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่างง่ายและประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูล เขียนบันทึกและเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า มีทักษะในการคิด มีมารยาทในการฟัง ดู และพูด มีลำดับขั้นตอนในการนำเสนอเข้าใจง่าย โดยใช้สื่อเทคโนโลยีบูรณากาได้อย่างปลอดภัย อ้างอิงความรู้ที่ศึกษาค้นคว้าและแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้ มีความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ สามารถเชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัติในสถานการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทน รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และมีมารยาทในการทำงาน
ผลการเรียนรู้ 1.ตั้งประเด็นความรู้ คำถาม ข้อสงสัย (Knowledge Issue) ในสิ่งที่สนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือบุคคล ใกล้ตัว 2. ตั้งสมมติฐานตามความรู้และประสบการณ์ของตนเอง 3. ศึกษาค้นคว้า แสวงหาข้อมูลคำตอบจากสมมติฐานที่ตั้งไว้ และวางแผน กำหนดขอบเขต ในการรวบรวมและลำดับขั้นตอนการเก็บข้อมูล ค้นคว้า แสวงหาข้อมูล คำตอบ จากแหล่งค้นคว้าใกล้ตัว 4. จัดกระทำข้อมูลอย่างง่าย สรุปประเด็นความรู้จากข้อคิดสำคัญ 5. อภิปรายและวิเคราะห์ข้อมูลการสืบค้น เขียนนำเสนอเป็นลำดับขั้นตอน ใช้สื่อในการนำเสนอที่เหมาะสมกับวัยแสวงหาข้อมูลและอ้างอิงแหล่งเรียนรู้ที่เชื่อถือได้ 6. พูด เขียน เพื่อสรุปประเด็นความรู้จากข้อคิดสำคัญที่ได้ศึกษาค้นคว้า 7. เชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัติในสถานการณ์ง่ายๆ

รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้

รหัสตัวชี้วัด ท 1.1 ป 4/6 ท 3.1 ป 4/2, ป 4/3,ป 4/4,ป 4/5,ป 4/6 ท 5.1 ป 4/2 ค 1.1 ป 4/1, ป 4/2,ป 4/5,ป 4/6,ป 4/7,ป 4/10 ค 3.1 ป 4/1 ว 4.2 ป 4/1,ป 4/2,ป 4/4,ป 4/5 ส 1.1 ป4/1,ป 4/2,ป 4/3,ป 4/4,ป 4/5,ป 4/6,ป 4/7,ป 4/8 ส 1.2 ป 4/1,ป 4/2,ป 4/3 ส 2.1 ป 4/1,ป 4/2,ป 4/3,ป 4/4,ป 4/5 ส 2.2 ป 4/1,ป 4/2,ป 4/3 ส 3.1 ป 4/1,ป 4/2,ป 4/3 ส 3.2 ป4/,ป 4/2 ส 4.1 ป 4/1,ป 4/2,ป 4/3,ป 4/3 ส 4.2 ป 4/1,ป 4/2 ส 4.3 ป 4/1,ป 4/2,ป 4/3 ส 5.1 ป 4/1, ป 4/2,ป 4/3 ส 5.2 ป 4/1,ป 4/2, ป 4/3 พ 4.1 ป 4/1,ป 4/2,ป 4/3 ศ 1.1 ป 4/1,ป 4/5,ป 4/7,ป 4/8,ป 4/9 ศ 1.2 ป 4/1,ป 4/2 ศ 3.1 ป 4/1,ป 4/4 ง 1.1 ป 4/1,ป 4/2,ป 4/3,ป 4/4 ต 1.2 ป 4/1,ป 4/2,ป 4/3 ต 1.3 ป 4/1, ป 4/2,ป 4/3

รวมทั้งหมด 79 ตัวชี้วัด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)