ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป. 5/2 ปีการศึกษา 2562


ผู้สอน
นาย อาดุลย์​ เหล็มหนู
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 2 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป. 5/2 ปีการศึกษา 2562

รหัสวิชา
38893

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสตูล

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

   เข้าใจคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำง่ายๆที่ฟังและอ่านในการเล่นเกม การวาดภาพ หรือการทำอาหารและเครื่องดื่ม อ่านออกเสียงประโยค ข้อความและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม ระบุ/วาดภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายวรรคตอนตรงตามความหมายของประโยค และข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา และนิทานง่ายๆ หรือเรื่องสั้น         
   ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสื่อความเกี่ยวกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ การซื้อขาย ลมฟ้าอากาศ เป็นวงคำศัพท์สะสมประมาณ 750-950 คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม) พูด/เขียนโต้ตอบสื่อสารระหว่างบุคคล ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพตามมรรยาททางสังคมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พูด/เขียนแสดงความต้อง ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว พูด/เขียนแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว และกิจกรรมต่างๆบพร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบ พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิ แสดงข้อมูลต่างๆตามที่ฟังหรืออ่าน พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว 
   เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียงและกริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมรรยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ตอบคำถาม/บอกความสำคัญของเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆของเจ้าของภาษา  บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสืยงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำ( order)ตามโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษและภาษาไทย บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลองของเจ้าของภาษากับของไทย พูด/เขียนเพื่อนำเสนอข้อมูลจากการค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  ฟังและพูด/อ่านในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ มีเจตคติที่ดี เห็นประโยชน์ และคุณค่าในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ                              

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ต 1. 1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ต 1. 2 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ต 1. 3 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ต 2. 1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ต 2. 2 ป.5/1 ป.5/2 ต 3. 1 ป.5/1 ต 4. 1 ป.5/1 ต 4. 2 ป.5/1 รวม 20 ตัวชี้วัด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books