homeโครงงานฐานวิจัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
person
โครงงานฐานวิจัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้สอน
นาย ซัครียา หมาดบากา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
โครงงานฐานวิจัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
38971

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ฝึกทักษะการสังเกต การรับรู้ สภาพแวดล้อมและปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวง่ายๆ สิ่งแวดล้อมและบุคคลใกล้ตัวในประเด็นทุนทรัพยากร ทุนมนุษย์ ทุนวัฒนธรรม ทุนภูมิปัญญาและทุนเงินตราที่กำหนดให้(Knowledge Issue) การคิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นคว้าและแสวงหาความรู้ ตั้งประเด็นความรู้/คำถาม กำหนดขอบเขต ตั้งสมมติฐาน แสวงหาข้อมูล คำตอบ ตามจินตนาการ ตามความรู้และประสบการณ์ของตนหรือแหล่งศึกษาค้นคว้าใกล้ตัว ออกแบบ วางแผนรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลจากการสืบค้น จัดกระทำข้อมูลอย่างง่ายและสรุปประเด็นความรู้จากข้อคิดสำคัญ โดยใช้กระบวนการคิด การตั้งคำถาม/สอบถาม แสดงความคิดเห็น สืบค้นข้อมูลคำตอบ กระบวนการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้า แสวงหาความรู้ มีทักษะในการคิด เขียนสื่อสารโดยใช้คำให้ถูกต้องชัดเจนมีมารยาทในการเขียน การฟัง การพูดและการดู รู้จักตั้งคำถามและตอบตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู จนสามารถนำมาวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูได้อย่างเหมาะสม ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันประเมินข้อมูลความน่าเชื่อถือ จากการเรียนรู้ในรูปแบบกลุ่มหรือรายบุคคล มีลำดับขั้นตอนในการนำเสนอ เข้าใจง่าย ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถเชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัติในสถานการณ์ง่ายๆใกล้ตัวที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมหรือบุคคลใกล้ตัว เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการสื่อความและการนำเสนอ เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผลการเรียนรู้ 1.ตั้งประเด็นความรู้ คำถาม ข้อสงสัย (Knowledge Issue) ในสิ่งที่สนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือบุคคล ใกล้ตัว 2. ตั้งสมมติฐานตามความรู้และประสบการณ์ของตนเอง 3. ศึกษาค้นคว้า แสวงหาข้อมูลคำตอบจากสมมติฐานที่ตั้งไว้ และวางแผน กำหนดขอบเขต ในการรวบรวมและลำดับขั้นตอนการเก็บข้อมูล ค้นคว้า แสวงหาข้อมูล คำตอบ จากแหล่งค้นคว้าใกล้ตัว 4. จัดกระทำข้อมูลอย่างง่าย สรุปประเด็นความรู้จากข้อคิดสำคัญ 5. อภิปรายและวิเคราะห์ข้อมูลการสืบค้น เขียนนำเสนอเป็นลำดับขั้นตอน ใช้สื่อในการนำเสนอที่เหมาะสมกับวัยแสวงหาข้อมูลและอ้างอิงแหล่งเรียนรู้ที่เชื่อถือได้ 6. พูด เขียน เพื่อสรุปประเด็นความรู้จากข้อคิดสำคัญที่ได้ศึกษาค้นคว้า 7. เชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัติในสถานการณ์ง่ายๆ รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ รหัสตัวชี้วัด

ท 2.1 ป5/2, ป5/5 ,ป5/9 ท 3.1 ป5/1, ป5/3 ,ป 5/5 ค 3.1 ป5/2 ว1.1 ป5/4 ว 4.2 ป 5/1, ป5/3, ป5/4 ป5/5 ส 5.2 ป5/3 , ป5/2 ง 1.1. ป 5/1, ป5/2, ป5/3, ป 5/4 ง 2.1. ป 5/1, ป5/2, ง 3.1 ป5/1, ป5/2 พ 3.1 ป 5/2 ศ 1.1 ป.5/7 ศ 2.1 ป.5/7 ต 1.1 ป.5/1 ต 2.1 ป.5/5 ต 1.3 ป.5/1, ป.5/3 ต 3.1 ป.5/1

รวมทั้งหมด 30 ตัวชี้วัด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)