home5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข 2/2562 (วันอังคาร กลุ่ม 3)
personperson_add
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข 2/2562 (วันอังคาร กลุ่ม 3)

ผู้สอน
นิภาภัทร์ กุณฑล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข 2/2562 (วันอังคาร กลุ่ม 3)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
39002

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

กลุ่ม 02 วันอังคาร เวลา 13.00 - 16.00 น. อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 5

กลุ่มย่อย 1 อ.นิภาภัทร์ กุณฑล

กลุ่มย่อย 2 อ.ดร.จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์

กลุ่มย่อย 3 อ.ดร.นฤมล ทองมาก

กลุ่มย่อย 4 อ.ดร.ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์นิภาภัทร์ กุณฑล

กลุ่มย่อย 5 อ.ดร.สิทธิพงศ์ สาธะวงศ์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)